ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Get Adobe Flash player

Την 12η-10-2022 λάβαμε με έκπληξη την από 10-10-2022 αίτηση – διαμαρτυρία – πρόσκληση με επιφύλαξη δικαιωμάτων α) του Συλλόγου Υπαλλήλων Γενικής Τράπεζας της Ελλάδος, β) του κ. Θεοφάνη Πολύζου, Προέδρου του ΔΣ της ως άνω συνδικαλιστικής οργάνωσης και γ) του κ. Βενετσιάνου Δεκούλου, Γραμματέα του ΔΣ της ως άνω συνδικαλιστικής οργάνωσης η οποία εκτός του ότι βρίθει αναληθειών και ανακριβειών, περιέχει και πλήθος συκοφαντιών κατά της Διοίκησης του Ταμείου μας.

Ως καλώς γνωρίζετε, σύμφωνα με τη σχετική από 12-03-2020 ανακοίνωση – πρόσκληση εκλογοαπολογιστικής γενικής συνέλευσης του ΤΑΠΓΤΕ κλήθηκαν τα μέλη του ΤΑΠΓΤΕ σε ετήσια Τακτική Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση, με θέματα ημερήσιας διάταξης 1) το διοικητικό απολογισμό 2017-2018-2019 και την απαλλαγή μελών ΔΣ & ΕΕ, 2) το διαχειριστικό απολογισμό 2017-2018-2019 και τον προϋπολογισμό 2020, 3) την ανάγνωση έκθεσης εξελεγκτικής επιτροπής, 4) την ενημέρωση για δικαστικές ενέργειες του Ταμείου, 5) τον καθορισμό ημερομηνιών αρχαιρεσιών, 6) την πορεία του ΤΑΠΓΤΕ και 7) την εκλογή 5 μέλους επιτροπής ΚΕΕ για τη διενέργεια αρχαιρεσιών. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου στις 06/03/2020 με την οποία κλήθηκαν τα μέλη του ΤΑΠΓΤΕ σε ετήσια Τακτική Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση ορίστηκε η σύγκληση 1ης Γενικής Συνέλευσης την 26/03/2020, εν συνεχεία και σε περίπτωση μη συμπλήρωσης της απαιτούμενης κατά το καταστατικό απαρτίας ορίστηκε η σύγκληση 2ης Γενικής Συνέλευσης την 03/04/2020, σε περίπτωση μη συμπλήρωσης της απαιτούμενης απαρτίας ορίστηκε η σύγκληση 3ης  Γενικής Συνέλευσης την 13/04/2020. Σε περίπτωση δε μη συμπλήρωσης της απαιτούμενης απαρτίας στην 3η Γενική Συνέλευση ορίστηκε η σύγκληση 1ης επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης την 13/05/2020 και 2ης επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης την 22/05/2020. Σε περίπτωση τέλος μη συμπλήρωσης της απαιτούμενης απαρτίας στην 2η επαναληπτική Γενική Συνέλευση ορίστηκε 3η και καταληκτική Γενική Συνέλευση την 30/05/2020, με ελάχιστο αριθμό για επίτευξη απαρτίας τα 120 μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 6 του Καταστατικού.    

Πλην, όμως κατά την 30 Μαΐου 2020 η Γενική Συνέλευση των μελών του Ταμείου δεν πραγματοποιήθηκε, δεδομένου ότι εξαιτίας των εξαιρετικών και απρόβλεπτων συνθηκών που ανέκυψαν στο πλαίσιο εξάπλωσης του κορωνοϊού το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου αφού έλαβε υπόψη του την εξακολούθηση ισχύος των μέτρων για την αποφυγή του συγχρωτισμού στο πλαίσιο της αντιμετώπισης διάδοσης του κορωνοϊού COVID – 19 και της αποφυγής των συναθροίσεων, αποφάσισε την αναβολή των αρχαιρεσιών για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και του Προέδρου των Γενικών Συνελεύσεων, οι οποίες σύμφωνα με το άρθρο 8 του Καταστατικού διεξάγονται ανά τριετία, επιφυλασσόμενο για τον εκ νέου προσδιορισμό της ημερομηνίας διενέργειας αρχαιρεσιών, με αποτέλεσμα για το λόγο αυτό να ματαιωθεί η Γενική Συνέλευση και πλέον το Ταμείο να απομείνει χωρίς όργανα Διοίκησης. 

Ως εκ τούτου εν συνεχεία, δεδομένης της ως άνω κατάστασης καταθέσαμε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών την από 29-05-2020 και με αριθμό κατάθεσης 29095/1273/2020 αίτηση διορισμού προσωρινής διοίκησης σωματείου με την οποία αιτούμεθα το διορισμό προσωρινής διοίκησης του ανωτέρω σωματείου (ΤΑΠΓΤΕ) η οποία συζητήθηκε κατά τη δικάσιμο της 05-10-2020. Επί της ως άνω αιτήσεως εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 2101/2020 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία εκουσίας δικαιοδοσίας), δυνάμει της οποίας αποφασίστηκε ο διορισμός προσωρινής διοίκησης του Ταμείου, ενώ στη συνέχεια  και σε συμμόρφωση με το διατακτικό της ως άνω απόφασης, κατά τη συνεδρίαση της 20-11-2020 συγκροτήθηκε σε σώμα το ΔΣ του Ταμείου.

 Εν συνεχεία, κινήθηκε η διαδικασία της σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης των μελών, κατά τα προβλεπόμενα στις ως άνω αναφερόμενες διατάξεις του Καταστατικού του Ταμείου και σε συμμόρφωση με το διατακτικό της ως άνω υπ’ αριθ. 2101/2020 απόφασης διορισμού προσωρινής διοίκησης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, για τη διενέργεια των αρχαιρεσιών με σκοπό την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και του Προέδρου Γενικών Συνελεύσεων, με καταληκτική ημερομηνία την 30-01-2021.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική από 27-11-2020 ανακοίνωση – πρόσκληση εκλογοαπολογιστικής γενικής συνέλευσης του ΤΑΠΓΤΕ κλήθηκαν τα μέλη του ΤΑΠΓΤΕ, σε συνέχεια των υπ’ αριθ. 1273/17-06-2020 και 2101/2020 αποφάσεων του Πρωτοδικείου Αθηνών και κατόπιν απόφασης του κατά τα ανωτέρω προσωρινά διορισθέντος ΔΣ του Ταμείου στις 25-11-2020, σε ετήσια Τακτική Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση.  Πλην, όμως κατά την 30 Ιανουαρίου 2021 η Γενική Συνέλευση των μελών του Ταμείου δεν πραγματοποιήθηκε, δεδομένου ότι εξαιτίας της εξακολούθησης συνδρομής των εξαιρετικών και απρόβλεπτων συνθηκών που ανέκυψαν στο πλαίσιο εξάπλωσης του κορωνοϊού το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου αφού έλαβε υπόψη του την εξακολούθηση ισχύος των μέτρων για την αποφυγή του συγχρωτισμού στο πλαίσιο της αντιμετώπισης διάδοσης του κορωνοϊού COVID – 19 και της αποφυγής των συναθροίσεων, αποφάσισε την αναβολή των αρχαιρεσιών για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και του Προέδρου των Γενικών Συνελεύσεων, επιφυλασσόμενο για τον εκ νέου προσδιορισμό της ημερομηνίας διενέργειας αρχαιρεσιών, με αποτέλεσμα για το λόγο αυτό να ματαιωθεί η Γενική Συνέλευση και πλέον το Ταμείο να απομείνει εκ νέου χωρίς όργανα Διοίκησης. 

Συνεπώς, καθίστατο αναγκαίος ο εκ νέου διορισμός προσωρινής διοίκησης του Ταμείου κατά τρόπο και χρόνο ώστε να καταστεί εφικτή η δυνατότητα σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης δεδομένης και της υφιστάμενης υγειονομικής κρίσης, επιφορτισμένης με τη διενέργεια των πράξεων, προκειμένου το Ταμείο να μην απομείνει χωρίς όργανα Διοίκησης. Για το σκοπό αυτό κατατέθηκε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών η από 03-02-2021 και με αριθ. καταθ. 8080/456/2021 αίτησή μας διορισμού προσωρινής διοίκησης σωματείου με την οποία αιτούμεθα το διορισμό προσωρινής διοίκησης του ανωτέρω σωματείου (ΤΑΠΓΤΕ) η οποία συζητήθηκε κατά τη δικάσιμο της 10-01-2022 και επί της οποίας εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 1937/2022 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία εκουσίας δικαιοδοσίας), δημοσιευθείσα την 14-06-2022.  Δυνάμει της ως άνω απόφασης διατάχθηκε ο διορισμός προσωρινής διοίκησης του Ταμείου, με την εξουσία να επιμεληθεί, για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών από τη δημοσίευση της ως άνω απόφασης, όλων των υποθέσεων, δικαστικών και εξώδικων, του Ταμείου, με σκοπό τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης των μελών του σωματείου, εντός χρονικού διαστήματος πέντε (5) μηνών από τη δημοσίευση της ως άνω απόφασης, για τη διενέργεια αρχαιρεσιών προς ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και του Προέδρου των Γενικών Συνελεύσεων. Στη συνέχεια και σε συμμόρφωση με το διατακτικό της ως άνω απόφασης, συγκροτήθηκε σε σώμα το ΔΣ του Ταμείου.

Να σημειωθεί δε ότι κατόπιν έκδοσης της ως άνω απόφασης σας απευθύναμε την από 07-07-2022 επιστολή μας με την οποία έχοντας καλή πρόθεση και παρά την εκ μέρους σας εχθρική στάση, σας αποστείλαμε α) την ως άνω υπ’ αριθ. 1937/2022 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία εκουσίας δικαιοδοσίας) διορισμού προσωρινής διοίκησης του Ταμείου, β) την ανακοίνωση πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης ΤΑΠΓΤΕ την οποία παρακαλούσαμε να κοινοποιήσετε στα εν ενεργεία μέλη μας, γ) τη συγκρότηση σε σώμα του ΔΣ του Ταμείου και δ) τους ισολογισμούς των ετών 2016 -2020.

Σε συμμόρφωση δε με το διατακτικό της ως άνω υπ’ αριθ. 1937/2022 απόφασης διορισμού προσωρινής διοίκησης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, έχει κινηθεί η διαδικασία της σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης των μελών για τη διενέργεια των αρχαιρεσιών με σκοπό την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και του Προέδρου Γενικών Συνελεύσεων.

Συνεπώς, στις 05-10-2022 απεστάλη μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στα μέλη του Ταμείου η πρόσκληση  για την Ετήσια Τακτική Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 15-10-2022 στα γραφεία του ΤΑΠΓΤΕ  με ελάχιστο αριθμό παρόντων για την επίτευξη απαρτίας τα 120 μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού του Ταμείου.

Από τα ανωτέρω αναφερόμενα συνάγεται ότι έως και σήμερα έχουμε πράξει τα δέοντα, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό του Ταμείου με γνώμονα την εξυπηρέτηση των συμφερόντων του ίδιου του Ταμείου και των μελών του. Για τις ενέργειές μας δε αυτές σας έχουμε ενημερώσει ήδη από τον Ιούλιο του 2022, ήτοι αμέσως μετά τη δημοσίευση και της ως άνω απόφασης διορισμού προσωρινής διοίκησης του Ταμείου.

Αίφνης λίγο πριν την πραγματοποίηση της Ετήσιας Τακτικής Εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης και δη μόλις την 12-10-2022, μας αποστείλατε την ως άνω εξώδικη διαμαρτυρία σας με την οποία μας κατηγορείτε ότι δεν επιθυμούμε την πραγματοποίηση της ΓΣ και δεν λαμβάνουμε τα απαιτούμενα μέτρα για τη διευκόλυνση της συμμετοχής των μελών του Ταμείου στις συλλογικές διαδικασίες της Συνέλευσης, ήτοι τα απαιτούμενα μέτρα για τη διενέργεια της ΓΣ μέσω απομακρυσμένης σύνδεσης  και τη διενέργεια των αρχαιρεσιών μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, καλώντας μας παράλληλα να προχωρήσουμε άμεσα σε εγκατάσταση εφαρμογής για την απομακρυσμένη συμμετοχή των μελών του Ταμείου στις εργασίες της επερχόμενης ΓΣ της 15-10-2022.

Στο σημείο αυτό να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την  Δ1α/ ΓΠ.οικ.51236/8.9.2022 κοινή υπουργική απόφαση περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, όπως αυτή παρατάθηκε με την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 53937/2022 (ΦΕΚ 4977/Β/23-09-2022) έως την 03-10-2022, ως αυτή παρατάθηκε εκ νέου έως την 17-10-2022, προβλέφθηκε ότι «Πάσης φύσεως γενικές συνελεύσεις δύνανται να διενεργούνται είτε με ηλεκτρονικά μέσα είτε διά ζώσης είτε και με τους δύο (2) τρόπους (υβριδικά), σύμφωνα με τις υγειονομικές οδηγίες στο πρωτόκολλο των συνεδρίων (Παράρτημα 5) και με τήρηση των μέτρων του πίνακα Α της παρ. 1» και ότι «Εκλογές αιρετών εκπροσώπων και οργάνων διοίκησης, συμπεριλαμβανομένων και των εκλογών ανάδειξης αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων του Δημοσίου στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια, καθώς και των εκλογών για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης των Δήμων, των Περιφερειών και των νομικών τους προσώπων δύνανται να διενεργούνται είτε με ηλεκτρονικά μέσα είτε διά ζώσης είτε και με τους δύο (2) τρόπους (υβριδικά). Σε κάθε περίπτωση, τηρούνται τα μέτρα του πίνακα Α της παρ. 1, καθώς και οι υγειονομικές οδηγίες του πρωτοκόλλου των συνεδρίων (Παράρτημα 5), εφόσον δεν υφίσταται ειδικότερη διάταξη στην παρούσα».

 Από τα ανωτέρω και δη από τη γραμματική ερμηνεία των προβλεπόμενων στις ως άνω υπουργικές αποφάσεις προκύπτει ότι δεν υπάρχει νομική δέσμευση ή υποχρέωση του Ταμείου να πραγματοποιήσει εκλογές των αιρετών εκπροσώπων και οργάνων της διοίκησης αυτού με ηλεκτρονικά μέσα. Αντιθέτως, όπως προκύπτει εναργώς από το περιεχόμενο των ως άνω διατάξεων, χρησιμοποιείται και έχει επιλεγεί σκοπίμως η λέξη «δύνανται» αναφορικά με τον τρόπο διεξαγωγής των αρχαιρεσιών, παρέχοντας το δικαίωμα επιλογής πραγματοποίησης αυτών είτε δια ζώσης είτε με ηλεκτρονικά μέσα είτε και με τους δύο τρόπους. Αν υπήρχε διαφορετική βούληση αυτή θα αποτυπωνόταν ρητώς και στις ως άνω διατάξεις με διαφορετική σαφώς διατύπωση, όπως συνέβη στην περίπτωση των συνδικαλιστικών οργανώσεων όπου ρητώς προβλέφθηκε η υποχρέωση αυτών να παρέχουν στα μέλη τους τη δυνατότητα για εξ αποστάσεως συμμετοχή στις εκλογές για την ανάδειξη νέων διοικήσεων καθώς και η σχετική κύρωση (ακυρότητα εκλογών) σε περίπτωση που η συνδικαλιστική οργάνωση δεν διασφαλίζει ότι η συμμετοχή στις εκλογές θα μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά εξ αποστάσεως και δεν αξιοποιείται προς τον σκοπό αυτό κατάλληλο λογισμικό πρόγραμμα (παρ. 1 του άρ. 13 του ν. 1264/1982, όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 87 του ν. 4808/2021).

Σε κάθε περίπτωση, δεδομένου ότι έχετε λάβει γνώση για το περιεχόμενο της ως άνω απόφασης διορισμού προσωρινής διοίκησης του Ταμείου ήδη από τον Ιούλιο του 2022 και στη συνέχεια λάβατε την πρόσκληση για την πραγματοποίηση της Ετήσιας Τακτικής Εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης την 05-10-2022 θα μπορούσατε να μας ενημερώσετε εγκαίρως για το σχετικό αίτημά σας για εγκατάσταση εφαρμογής για την απομακρυσμένη συμμετοχή των μελών του Ταμείου στις εργασίες της επερχόμενης ΓΣ. Αντ’ αυτού μας αποστείλατε μόλις τρεις ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία σύγκλησης της ΓΣ, ήτοι την 12-10-2022 την από 10-10-2022 εξώδικη διαμαρτυρία – πρόσκλησή σας, απαιτώντας να υλοποιήσουμε το ως άνω αίτημά σας σε διάστημα δύο ημερών και εξαπολύοντας ταυτόχρονα εις βάρος μας ευθύνες για τη δήθεν παράλειψη μας αυτή η οποία κατά τους ισχυρισμούς σας υποδηλώνει την απροθυμία μας περί πραγματοποίησης της ως άνω ΓΣ.

Ωστόσο, ως ανωτέρω αναφέρθη εμείς έως και σήμερα ουδέν παράτυπο και παράνομο έχουμε πράξει. Αντιθέτως, δρώντας πάντοτε με γνώμονα τα συμφέροντα των μελών του Ταμείου έχουμε προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για τη διασφάλιση αυτών οι οποίες είναι σύμφωνες με το νόμο και τις σχετικές προβλεπόμενες στο Καταστατικό διατάξεις και εντός των ορίων που μας έχει θέσει η υπ’ αριθ. 1937/2022 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία εκουσίας δικαιοδοσίας).

            Είναι προφανές ότι όλως προσχηματικώς αποστείλατε την άνω εξώδικη διαμαρτυρία - πρόσκλησή σας Σας για να μας ψέξετε για δήθεν πλημμέλειές μας με ανυπόστατους και αόριστους ισχυρισμούς, ενώ πρώτα από όλους εμείς ενδιαφερόμαστε για τα τρέχοντα θέματα του Ταμείου μας και άπασες οι ενέργειές μας είναι διαφανείς και νόμιμες εντός των ορίων που θέτει το καταστατικό μας, ο νόμος και οι δικαστικές αποφάσεις.